Ders İçerikleri

 TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

 I.YARIYIL

 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I                                                                                    

(2-0-2)

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin durumu; Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’nın büyük devletlerinin durumu; Avrupalıların Türklerle ilgili politikaları, Şark Meselesi, Trablusgarp ve Balkan Savaşları; Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi, Kafkasya ve Kanal Cepheleri; Irak ve Çanakkale Cepheleri, Çanakkale Savaşları’nın sonuçları, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin paylaşma planları; Brest-Litowsk Antlaşması, Wilson prensipleri, Bulgaristan, Osmanlı Devleti, Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun ateşkes imzalaması; Paris Barış Konferansı ve savaşın sona ermesi, savaşın getirdiği ekonomik çöküntü ve işçi hareketleri; Mondros Mütarekesi, Azınlıkların faaliyetleri, Ordunun durumu, Damat Ferit Paşa hükümeti, İzmir’in işgali; İstanbul’dan Samsun’a uzanan yolda Mustafa Kemal, Kongreler, Misak-ı Milli’nin kabulü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması Milli Mücadel cepheleri, İstiklal Savaşı’nın mali kaynakları; Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması ve önemi, Türkiye İktisat Kongresi, Halk Fırkası’nın kurulması, Cumhuriyet’in ilanı; Laik hukuk sisteminin kurulması, sosyal ve kültürel yaşam, ekonomik gelişmeler, çağdaş eğitim ve bilim Atatürk İlkeleri, tanımı ve doğası

 

BSP1001 Bilgisayar I                                                                                                                                              

(2-2-5)

Bilgisayara giriş, bilgisayar donanım, Windows masa üstü kavramı, çalışma ortamı, dosya ve klasör yapıları, Denetim masası bileşenleri ve ayarlar, Windows bileşenleri ve uygulama yazılımları, Kelime işlemci MS Word Çalışma ortamı, Yazı biçimlendirme, paragraf ve sayfa ayarları, Nesnelerle çalışmak, wordart, Orgchart, Çizim bileşenleri, Elektronik Tablolama, MS Excel Çalışma ortamı, Hücre adresleri, biçimlendirme, Formüller ve işlevler, Aritmetik formüller, Hücre referansı verme, İşlevlerle çalışma, Verileri Düzenlemek, Grafikler, Makrolar, Köprü oluşturma, Sayfa ayarları, alt-üst bilgi, yazdırma ayarları, Eğitimde İnternet Kullanımı ve Bilişim Sistemlerinin Güvenliği

 

BYL1003 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi                                                                                                          

(3-0-5)

İnsan Anatomisi Tanımı, İnsan Fizyolojisinin Tanımı, Kardiyovasküler Sistem, Solunum Sistemi, Sindirim Sistemi, Beslenme, Üriner sistem, Endokrin sistem, Sinir sistemi, Duyu Sistemi, Sistemleri karşılaştırma

 

EGT1001 Eğitim Bilimine Giriş                                                                                                                           

(3-0-5)

Eğitim ve eğitim ile ilgili temel kavramlar, Eğitimin tarihsel gelişimi (ilkçağ), Eğitimin tarihsel gelişimi (ortaçağ ve Rönesans), Eğitimin tarihsel gelişimi (Aydınlanma çağı), Eğitimin tarihsel gelişimi (19. ve 20. yüzyıl), Eğitimin felsefi, toplumsal, hukuki, ekonomik ve politik temelleri, Eğitimin psikolojik temelleri ve eğitim bilimlerinin alanları, Yirmibirinci yüzyıl eğitiminde yeni eğilimler, İnsan hakları ve çocuk hakları, Eğitim sisteminde öğretmen, Okul öncesi öğretmeninin yeterlikleri, Türk milli eğitiminde okul destek sistemleri, Teknoloji ve eğitim

 

OKL1001 Okul Öncesi Eğitime Giriş                                                                                          

(3-0-5)

Okul öncesi eğitimi tanıma, Okul öncesi eğitimin temel ilkeleri, Okul öncesi dönemde çocuğun temel ihtiyaçları, Okul öncesi dönemde temel alışkanlıkların kazandırılması, Okul öncesi dönemde çocuğun gelişimsel özellikleri, Okul öncesinde oyun ve oyuncak, Okul öncesinde yaratıcılık, Okul öncesi eğitimde aile ve anne-baba tutumları, Okul öncesi eğitim kurumlarında personel özellikleri, Okul öncesi eğitim kurumlarında fiziksel ortam ve yönetmelikler, Okul öncesi eğitim programları, Okul öncesi eğitimde materyal, Okul öncesinde aile katılımı ve önemi, Okul öncesi eğitimde okula hazır oluş

 

PSK1013 Psikoloji                                                                                                                                                 

(2-0-3)

Öğrencilerle tanışma, dersin amaç, önem ve içeriğinin aktarılması, Psikoloji biliminin tanımını ve alt alanları, Gelişim psikolojisinin ilke ve alanları, bilişsel gelişim (Piaget-Vygotksy), Psiko-sosyal gelişim kurumları (Erikson ve Freud), Öğrenmenin temel kavram ve kuramları (Davranışçı yaklaşım-Pavlov, Skinner, Watson), Bilişsel Yaklaşım, bilgi işlem modeli, sosyal öğrenme-Bandura, Bellek türleri, özellikleri ve aralarındaki ilişki (kısa süreli bellek- uzun süreli bellek ve süreçleri), belleğin geliştirilmesi. Dil, kavramlar ve problem çözümünde düşünme, Sosyal psikolojinin konusu, tutumlar ve tutum değişmesi, grupların etkisi, önyargılar, sosyal normlar, kalabalığın etkileri, itaat, saldırganlık, Kişilik psikolojisinin alt alanları, kişiliğin tanımı, özellik yaklaşımı, benlik kuramları. Davranış bozukluklarının türleri ve tedavi yöntemleri

 

TTO121 Türkçe I: Yazılı Anlatım                                                                                                                      

(2-0-2)

Dilin tanımı ve önemi, dil ve kültür ilişkisi, yazılı dil ve özellikleri, Yazılı anlatımda dış yapı: noktalama ve imla kuralları üzerinde uygulama, Yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı, Kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları, Kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları, Yazılı anlatım türleri, öykü, anı, resmi metinler, Genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme, Formal yazılar(özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan ve bibliyografya), Bilimsel yazılar (tebliğ ve makalenin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerinde çalışma), Not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri, Türk ve Dünya edebiyatından seçilmiş parçaların incelenmesi, Çeşitli yazılı anlatım türleri üzerine (sohbeti fıkra, deneme) örnekler yapar, Çeşitli yazılı anlatım türleri üzerine (sohbeti fıkra, deneme) örnekler yapar

 

YDZx131 Yabancı Dil I                                                                                                                                      

(3-0-3)

Öğrencilere, gelecekteki genel iletişim amaçları c-ve akademik çalışmaları için gerekli olan dil bilgi ve becerilerini kazandırmak ve öğrencilerin, hedef yabancı dile karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olmak.

 

II. YARIYIL

 

ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II                                                                                              

(2-0-2)

İnkılapların temel özellikleri ve Türk inkılabı; Türk inkılabını etkileyen akımlar; Türk İnkılabının hedefi: Demokratik Hukuk Devleti Türk ekonomisinin yeniden yapılanması, milli ekonomi ve küreselleşme; Laik Türk hukuk sisteminin kurulması; Türk toplum yaşamına düzen ve canlılık getiren diğer yenilikler; Atatürk ilkelerinin genel niteliği ve Cumhuriyetçilik ilkesi; Milliyetçilik ilkesi; Halkçılık ve devletçilik ilkesi; Laiklik ilkesi; İnkılapçılık ilkesi; Atatürkçülüğe karşı eleştiriler ve yanıtları

 

BSP1002 Bilgisayar II                                                                                                                                          

(2-2-5)

Okulöncesi Eğitimde Bilgisayarın Yeri ve Önemi, Okulöncesi Çocuklara Temel Bilgisayar Becerilerinin Öğretilmesi, Okulöncesi Eğitimde Bilgisayarın Kullanılması ve Yaratıcı Düşünce Etkinlikleri, Okulöncesi Eğitimde Bilgisayar Destekli Kavram Öğretimi, Okulöncesinde Eğitim Yazılımları, Okulöncesinde Eğitim Yazılımlarını Değerlendirme ve Seçmede Kullanılacak Ölçütler, İnternet, Haberleşme ve Bilgiye Erişim Yöntemleri, Okulöncesi Eğitime Yönelik Basit Yazılımlar Geliştirme Etkinlikleri, Sayfa yapısı ve ayarları, Yazı biçimlendirme, çizim bileşenleri, Buton oluşturup ve köprü kurmak, Okulöncesi Eğitime Yönelik Basit Yazılım Geliştirme

 

EGT1002 Eğitim Psikolojisi                                                                                                                              

(3-0-5)

Bilişsel ve Dil Gelişimi, Kişilik, Sosyal ve Duygusal Gelişim, Öğrenme Kuramları: Davranışcı Yaklaşıma Göre Öğrenme, Öğrenme Kuramları: Bilişsel Yaklaşıma Göre Öğrenme, Öğrenme ve Öğretme Modelleri, Öğrenme ve Öğretme Modelleri, Motivayon, Kaygı ve Zeka, Yetenekler, İlgiler, Öğrenme Stilleri, Öz-yeterlik inançları, Denetim odağı, Yaratıcılık ve Düşünme Stilleri, Etkin Öğrenme Ortamları, Özel Öğrenme Güçlükleri, Özel Öğrenme Güçlükleri

 

EGT1006 Eğitim Felsefesi                                                                                                                                 

(2-0-4)

Eğitim ve felsefe, Felsefi düşünmenin boyutları, Felsefenin eğitim kuramına katkısı, Eğitim felsefesinin tanımı ve sorunları, Başlıca eğitim felsefeleri, Başlıca eğitim felsefeleri, Daimicilik ve uygulamaları, Esasicilik ve uygulamaları, İlerlemecilik ve uygulamaları, Yeniden kurmacılık ve uygulamaları, Varoluşçuluğun eğitim boyutu, İlkçağda eğitim felsefesi, Ortaçağ, Rönesans, Aydınlanma'da eğitim felsefesi, Yeni ve yakınçağda eğitim felsefesi

 

OKL1002 Anne Çocuk Sağlığı ve İlkyardım                                                                                                 

(3-0-6)

Genel Giriş, Sağlık-Hastalık Kavramı, Sağlığın Geliştirilmesi ve Korunması, Ana-Çocuk Sağlığını Etkileyen Faktörler, Çocukluk Çağında Sık Görülen Enfeksiyon Hastalıkları, İhmal-İstismar, Beslenme, İlk Yardım Temel Uygulamaları, Yaralı ve Kazazedenin Değerlendirilmesi, Temel Yaşam Desteği, Solunum Yolları Tıkanması, Kanamalar ve Yaralanmalar, Yanıklar, Eklem Yaralanmaları ve Kırıklar, Zehirlenmeler, Sokma ve Isırıklar

 

TTO122 Türkçe II: Sözlü Anlatım                                                                                                                 

(2-0-2)

Dil ve dilin özellikleri, dil-kültür-medeniyet ilişkisi, Konuşma nedir? Neden Önemlidir?, Türkçemizin doğru telaffuzunda dikkat edilmesi gereken hususlar, (imla, vurgu, tonlama), Diksiyon çalışmaları, Diksiyon çalışmaları, Konuşma öncesi ve sonrası dikkat edilecek hususlar, Konuşma öncesi ve sonrası dikkat edilecek hususlar, Dinleme ve önemi, Planlı bir konuşma hazırlayabilme ve sunabilme, Şiir okuma teknikleri

 

YDZx132 Yabancı Dil II                                                                                                                                     

(3-0-3)

Öğrencilere, gelecekteki genel iletişim amaçları ve akademik çalışmaları için gerekli olan dil bilgi ve becerilerini kazandırmak ve öğrencilerin, hedef yabancı dile karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olmak.

 

 

III. YARIYIL

EGT1008 Türk Eğitim Tarihi                                                                                                                             

(2-0-3)

Türk Eğitim Tarihi'nin dönemleri, amaç ve kapsamı, İslamiyet'ten önceki dönemde eğitimin genel özellikleri, Türk İslam Devletleri'nde eğitim ve dönemin ünlü düşünürleri, Kuruluştan 18. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti eğitim kurumlarının genel özellikleri, İlk yenilileşme hareketleri ve Tanzimat döneminde eğitimin genel özellikleri, I. ve II. Meşrutiyet Dönemi'nde eğitimin özellikleri, eğitimin yeniden yapılanması ve açılan okullar, Eğitime katkıda bulunan düşünürler: Satı Bey, Ethem Nejat, Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Cumhuriyetin ilk yıllarında reformlar: Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Latin Harflerinin kabulü, Cumhuriyet Dönemi boyunca okulöncesi ve ilköğretimde yapılan reformlar, Cumhuriyet Dönemi boyunca ortaöğretim veyüksek öğretimde yapılan reformlar, Cumhuriyet Dönemi eğitiminin genel özellikleri (1970'den günümüze kadar yaşanan gelişmeler), Cumhuriyet dönemi boyunca öğretmen yetiştirme alanında yaşanan değişimler, Cumhuriyet dönemi eğitim düşünürleri ve eğitime katkıları, Cumhuriyet dönemi eğitim düşünürleri ve eğitime katkıları

 

EGT2003 Öğretim İlke ve Yöntemleri                                                                                                         

(3-0-5)

Öğrencilerle tanışma, dersin amaç, önem ve içeriğinin aktarılması, Eğitim Bilimlerinin Temel Kavramları ( eğitim, öğretim, öğrenme, hedefler, planlama, ders, vb), Öğretimde planlama (yıllık plan, günlük plan, etkinlikler, vb), Yapılandırmacı yaklaşım ışığında buluş yoluyla öğretim ve öğrenme, işbirlikçi öğrenme, Yapılandırmacı yaklaşım ışığında buluş yoluyla öğretim ve öğrenme, işbirlikçi öğrenme, Aktif öğrenme, problem çözme yoluyla öğrenme ve öğretme yöntemleri, Aktif öğrenme, problem çözme yoluyla öğrenme ve öğretme yöntemleri, Farklı öğretim ve öğrenme teknikleri ( sunum, münazara, drama, seminer, kongre vb), Öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, Eğitim ve öğretimde bireysel farklılıkları ( çoklu zeka, öğrenme stilleri, düşünme stilleri, denetim, Öğrenci öğretmen iletişimi, Demokrasi eğitimi (insan hakları, çocuk hakları), Özel eğitim ve kaynaştırma

 

EGT2010 Eğitim Sosyolojisi                                                                                                                             

(2-0-4)

Sosyoloji nedir, diğer bilimlerle ilişkileri nelerdir, Sosyolojinin Kurucuları; Comte, Durkheim, Marx, Weber, Sosyolojik teoriler, Eğitim Sosyolojisi neyi inceler, Eğitim alanındaki sosyolojik teoriler; fonksiyonalist teori, Sosyal Çatışma teorisi ve Eğitim, Sembolik Etkileşimci Teori ve Eğitim, Eğitimin bir kurum olarak önemi, Öğrenci Takip Sistemi, Öğrenci takip Sistemi yararlı mıdır?, Eğitimin genişlemesi eşitsizlikleri giderir mi, Yüksek Öğretimde Eşitsizlikler, Eğitimin Tabakalaşması

 

EGT3071 Sınıf Yönetimi                                                                                                                                    

(2-0-3)

Sınıf Yönetimi Kavramı, Tanımı ve Önemi, Sınıf Yönetimi Yaklaşımları, Sınıfta Disiplin, Sınıf Ortamı, Grup Etkileşimi, Sınıfın Fiziksel Özellikleri, Sınıfta Zaman Yönetimi, Motivasyon, Sınıfta İletişim, Sınıfta İletişim, Öğretmen Tutumları, Sınıfta Davranış Sorunları, Sınıfta Materyal Kullanımı, Sınıf Dışı Etkinlikler, Kaynaştırma Öğrencileri

 

OKL2001 Anne-Çocuk Beslenmesi                                                                                                               

(2-0-3)

Beslenme ve sağlık, Yaşam için gerekli besinler ve besin ögeleri, Yaşam için gerekli besinler ve besin ögeleri, Vitaminler ve mineraller, Vitaminler ve mineraller, Besinlerin besin değerleri yönünden zenginleştirilmeleri, Yemek planları, Besinlerin hazırlanmasında sağlık ve temizlik kuralları, Hamile kadının beslenmesi, Yeni doğanın beslenme özellikleri, 0-6 yaş çocuğunun beslenme özellikleri, Çocuklarda görülen hastalıklar, Değişik yaş grupları için mönüler, Değişik yaş grupları için mönüler

 

OKL2003 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I                                                                                     

(3-0-4)

Gelişimle İlgili Temel Kavramlar, Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramı, Vygotsky’nin Bilişsel Gelişime İlişkin Görüşleri, Bruner’in Bilişsel Gelişim Kuramı, Okul Öncesi Dönemde Bilişsel Gelişim, İletişim-Dil-Konuşma, Vygotsky ve Dil Gelişimi, Piaget ve Dil Gelişimi, Noam Chomsky ve Dil Gelişimi Kuramı, Okul Öncesi Dönemde Dil Gelişimi, Piaget, Bruner, Vygotsky ve Chomsky’nin Eğitime İlişkin Görüşleri, Bilişsel ve Dil Becerilerinin Kazandırılması, Dil Gelişimi ve İlköğretime Hazırlık

 

OKL2009 Erken Çocukluk Döneminde İletişim                                                                                                                                      

(3-0-4)

İnsanlar arasında sosyal ilişki türleri, Sembolik iletişim, Beden dili, Etkili dinleme, iletişimde geri bildirimin önemi, İletişim engelleri, Olumlu iletişim, Empati, Çocukta iletişim gelişimi, Duygular ve iletişimdeki rolü, Kişiler arası iletişimde çatışma ve önlenmesi, Çocuklar arasında iletişim, Öğretmen-çocuk iletişimi, Öğretmen-veli iletişimi, öğretmen-öğretmen iletişimi, Öğretmen-yönetici iletişimi. Aile içi iletişim, TV ve iletişim

 

TDE2015 Erken Çocukluk Döneminde Çocuk Edebiyatı                                                                                                                                 

(2-0-4)

Çocuk edebiyatının tarihsel gelişimi, Okul öncesi dönemde çocuk edebiyatının genel hedefleri, Çocuk edebiyatının çocuğa kazandırdıkları, Çocuk edebiyatı eserlerinin genel özellikleri, Kitap dışında kullanılabilecek teknikler, Çocuk kitaplarının fiziksel özellikleri, Programda edebiyat ve eğitimci - ailelerin görevleri, Bebek Kitapları, Parmak Oyunları, Ninniler, Tekerlemeler, Hikaye ve Romanlar, Şiir ve Bilmeceler, Masal, Efsane-Destan-Fabl, Biyografiler- Anılar- Gezi Yazıları, Doğa ve Fen olaylarını anlatan eserler, Çocuk Gazete ve Dergileri, E-books,

 

 

 

IV. YARIYIL

 

EGT2064 Erken Çocukluk Döneminde Teknolojileri ve Materyal Tasarımı       

(2-2-4)

Eğitim-Öğretim Teknolojisi ve İletişim, Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ve Önemi, Öğretim Sürecinde Kullanılan Araçlar (Görsel ve İşitsel Araçlar), Öğretim Sürecinde Kullanılan Araçlar (Görsel-İşitsel Araçlar)Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri, Görsel Materyal Tasarımı, İletişim Teknolojileri, Eğitimde Bilgisayarlar ve İnternet Kullanımı, Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımları, Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımı Hazırlama Projesi, Uzaktan Eğitim + Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımı Hazırlama Projesi, Eğitim Yazılımlarını Değerlendirme + Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımı Hazırlama Projesi

 

EGT4101 Özel Eğitime Giriş                                                                                                                                          

(2-0-3)

Özel eğitimle ilgili temel ilkeler, Özüre bakışla ilgili tarihsel yaklaşımlar, Türkiye’de özel eğitim çalışmaları, Engelliliği oluşturan nedenler, Erken tanı ve tedavinin önemi, Zeka, Zihinsel engel, Zihinsel engelli çocukların gelişim özellikleri, İşitme engeliler, Dil ve konuşma bozuklukları, Bedensel yetersizliği ve süregelen hastalığı olan çocuklar, Cerepral Palys, Yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocuklar, otizm, Öğrenme güçlüğü olan çocuklar, Görme engelliler, Engelli çocukların ebeveynlerinde gözlenen tepkiler, Üstün yetenekli çocuklar, Kaynaştırma

 

OKL2004 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II                                                                                    

(3-0-4)

Doğum Öncesi Gelişim, Fiziksel Gelişim ile İlgili Temel Kavramlar, Erken Çocukluk Döneminde Fiziksel Gelişim, Erken Çocukluk Döneminde Sosyal-Duygusal Gelişim, Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Gelişim ve Arkadaşlık İlişkileri, Erken Çocukluk Döneminde Benlik Saygısının Gelişimi, Ahlak Gelişimi Kuramları I, Ahlak Gelişimi Kuramları II, Erken Çocukluk Döneminde Değerler Eğitimi, Erken Çocukluk Döneminde Cinsel Gelişim, Erken Çocukluk Döneminde Din ve Ahlak Gelişimi, Kişilik Gelişimi, Kişilik Gelişimi ile İlgili Teoriler

 

OKL2006 Çocukta Oyun Gelişimi                                                                                                                   

(2-0-3)

Oyunun tanımı ve özellikleri, Eğitimcilerin oyuna ilişkin görüşleri, Oyun kuramları, Çocuğun gelişimine bağlı oyun aşamaları, Oyun ve yaratıcılık, Oyunun çocukların bilişsel dil gelişimine etkisi, Açık hava oyunlarının beden ve hareket gelişimine etkisi, Oyun etkinliklerini planlama ve materyal seçimi, Gelişim ve eğitim alanlarına uygun oyun köşeleri, Gözlem yoluyla oyunları izleme ve değerlendirme, Kayıt tutma ve rapor hazırlama, Farklı gelişen çocuklarda oyun yoluyla eğitim, Türk kültüründe oyun ve oyuncak

 

OKL2008 Görsel Sanatlar Eğitimi                                                                                                                  

(2-2-4)

Sanat Eğitiminde Genel Bilgi, Sanat Tarihi: Sanat Tarihinin belli başlı akımlarına ait örnekler gösterilerek, yapıtın ait olduğu dönemi ve özelliklerini o yapıt üzerinden öğrenme, Sanat Eleştirisi: Bir sanat eserini tanıma ve öğrenme süreci, Estetik: Yapıtın sanatsal ölçütlerle değerlendirilmesini öğrenme, Müze Eğitimi: Müzelerde bulunan gerçek sanat neneleri ile karşılaşmak, onları tanımak ve eğitimde yararlanmak, Sanatın Dili, Temel Sanat Eğitimi-1. Tasarım elemanları, Sanatın Dili, Temel Sanat Eğitimi-2. Tasarım İlkeleri, Çocuk Resmi ve Özellikleri, Çocuğun Sanatsal Gelişim Evreleri - Sanat Eğitiminin Okul Öncesi Çocuğuna Kazandırdıkları, Okul Öncesi Görsel Sanat Eğitiminde Kullanılan Malzemeler - Okul Öncesi Görsel Sanat Eğitiminde İki Boyutlu Çalışma Yöntem ve Teknikleri, Okul Öncesi Görsel Sanat Eğitimi Yöntemler ve Teknikleri - Boya Teknikleri, Okul Öncesi Görsel Sanat Eğitimi Yöntemler ve Teknikleri - Kolaj teknikleri, Okul Öncesi Görsel Sanat Eğitimi Yöntemler ve Teknikleri - Baskı Teknikleri, Okul Öncesi Görsel Sanat Eğitimi Yöntemler ve Teknikleri üzerine uygulamaların değerlendirilmesi

 

OKL2010 Erken Çocukluk Döneminde Drama                                                                                                                                                    

(2-2-5)

Eğitici drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden farkları, Günümüzde eğitici dramanın önemini artıran gelişmeler, Eğitici drama öğretmeninin nitelikleri, Okul Öncesinde eğitici dramanın önemi, dramada öğrenme tipleri, Eğitici dramada tartışma yöntemi ve farklı soru sorma biçimleri, Eğitici dramanın değerlendirilmesi, Gerçek ortamda drama, Müzede drama çalışmaları, Yaratıcılığın desteklenmesi için eğitici drama örnekleri, Yeni eğitici drama örneklerinin geliştirilmesi, İletişim becerilerinin kazanılmasında eğitici drama, Değerler eğitiminde eğitici drama ve örnekleri, Sorun çözmede eğitici drama örnekleri

 

OKL2016 Çocuk Ruh Sağlığı                                                                                                                              

(3-0-3)

Ruh Sağlığının Tanımı, Önemi Ve Tarihsel Gelişimi, Normal ve Normaldışı Davranışlar, Ruh Sağlığı Kuramları, Kekemelik, Mutizm, Parmak Emme, Tırnak Yeme, Enürezis, Enkoprezis, Saldırganlık, Kıskançlık, Tik, İnatçılık, Uyku Bozuklukları, Beslenme Alışkanlığı Bozuklukları, Korku, Okul Korkusu, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Hırsızlık, Yalan Söyleme, Mastürbasyon, Çocuk İstismarı ve İhmali, Savunma Mekanizmaları, Aile İçindeki özel durumlar (Ölüm, Ayrılık), Aile İçindeki özel durumlar (Boşanma, Üvey Anne-baba, Anne Baba Tutumları)

 

V.YARIYIL

EGT2062 Ölçme ve Değerlendirme

(3-0-5)

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, Ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, Geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, Geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), Öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme), Öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, Öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (araştırma kağıtları, araştırma projeleri, Öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (akran değerlendirme, öz değerlendirme, tutum ölçekleri), Ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, Öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, Alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme

 

EGT3005 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

(2-0-4)

Öğrencilerle tanışma, dersin amaç, önem, içerik ve kaynak kitaplarının açıklanması, Bilimin tanımı, işlevleri, temel nitelikleri, Bilimsel araştırmanın nitelikleri türleri, aşamaları, Araştırmanın problemi, amacı; değişkenler; hipotez; araştırmanın önemi, Varsayımlar, sınırlılıklar, tanımlar, Nitel ve nicel araştırmalar ve özellikleri, Araştırma modellerinden tarama modeli ve türleri, Araştırma modellerinden deneme modeli ve türleri, Evren ve örneklem, Veri toplama araçları (anket, gözlem, görüşme, testler) ve özellikleri, Araştırma bulguları ve yorumlanması, Araştırma sonucunun raporlaştırılması, Araştırma sonucunun raporlaştırılması

 

EGT3008 Materyal Geliştirme

(2-2-4)

Ders içeriğinin tanıtılması ve Okul Öncesi eğitimde gerekli olan eğitici araçlar, Eğitici Araçların eğitimdeki yeri ve önemi, Eğitici araç yapımında kullanılan malzemelerin tanıtılması, Ahşap malzemeden Yap-Boz Yapımı, Ahşap malzemeden Yap-boz Yapımı (tekrar), Duyu eğitiminde gerekli olabilecek materyaller, Duyu eğitiminde gerekli olabilecek materyaller, Kumaş malzemeyi kullanarak Montessori Materyalleri, Kumaş malzemeyi kullanarak Montessori Materyalleri, Ahşap malzemeden El Kuklası Yapımı, Artık malzeme kullanarak İpli kukla Yapımı, Yaşlara göre oyun gelişimi ve oyuncak seçimi

 

EGT3017 Okul Öncesinde Özel Öğretim Yöntemleri I

(2-2-5)

Okul öncesi eğitim programının tanıtımı, Okul öncesi eğitim programının ilkeleri amaç ve kazanımlar, Amaç ve kazanımlar doğrultusunda etkinlik oluşturma, Yıllık plan hazırlama, Günlük plan hazırlama, Farklı yaş gruplarına göre yıllık ve günlük planlar hazırlama, Okul Öncesi eğitimde soru cevap, örnek olay, problem çözme, beyin fırtınası, tartışma, araştırma, oyun, drama yöntemlerini tanıma ve özelliklerini kavrama, Okul Öncesi eğitimde gezi, deney, gösteri, benzetişim yöntemlerini tanıma ve özelliklerini kavrama, Etkinlikleri uygulama ve tartışma, Öğretim yöntemlerinin uygulanabileceği etkinlikler oluşturma

 

OKL3001 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

(2-2-3)

Öğrencilerle tanışma, ders konuları, günlük hayatımız için egzersiz, Tanışma oyunları. Tekli ve eşli hareket becerileri. Yürüme-koşma ve taklidi hareketler, Eğitsel oyunlar, Sınıfta oynanabilecek özellikte olan oyunlar hazırlanması. Sınıf Oyunları, Sınıf Oyunları; a) Dikkat-algı b) Duyular c) Kavram, Sınıf Oyunları; d) Beceri ve e) Kelime (sözcük), Motor özellikleri geliştirici, antrenman oyunları, Antrenman Oyunları; Kuvvet -- Sürat -- Dayanıklılık -- Çeviklik, Antrenman Oyunları; Esneklik -- Denge -- Beceri – Koordinasyon, Basit figürlü müzikli oyunlar (rontlar), Müzikli Oyunlar

 

OKL3003 Müzik Eğitimi I

(1-2-4)

Ülkemizde ve dünyada müzik türleri, Çalgılar ve özellikleri, Solfej ve çalgı eğitimi, Solfej ve çalgı eğitimi, Tartım çalışmaları ve çalgı eğitimi, Ses değiştirici işaretler, majör, minör diziler ve örnek şarkı çalışmaları, çalgı eğitimi, Majör, minör dizilerde örnek çocuk şarkı çalışmaları, tartım çalışmaları, çalgı eğitimi, Türk müziğinde kullanılan diziler ve örnek çocuk şarkı çalışmaları, çalgı eğitimi, Müzikte nüans ve örnek çalışmalar, tartım çalışmaları, Doğru ses kullanma teknikleri, çalgı eğitimi, Doğru şarkı söyleme teknikleri, çalgı eğitimi, tartım çalışması, Yeni şarkı deşifre edebilme teknikleri, çalgı eğitimi, tartım çalışmaları, Dikte çalışmaları, Çocuk şarkısına çalgı ile eşlik edebilme çalışmaları

 

VI.YARIYIL

 

EGT3018 Okul Öncesinde Özel Öğretim Yöntemleri II

(2-2-5)

Okul öncesi eğitimde Aile Katılımı, Okul öncesi eğitim programında Aile Katılımı, Okul öncesi eğitimde Aile Katılımı program örnekleri, Okul öncesi eğitimde Aile Katılımı etkinlikleri hazırlama, Okul Öncesi eğitimde Hikaye ve Hikaye anlatım tekniklerinin tanıtımı, Okul Öncesi eğitimde Hikaye ve Hikaye anlatım tekniklerini uygulama, Okul Öncesi eğitimde gezi, deney, gösteri, benzetişim yöntemlerini tanıma ve özelliklerini kavrama, Hikaye Etkinliklerini uygulama ve tartışma

 

EGT3026 Okul Öncesi Eğitimde Okul Deneyimi

(1-4-7)

Kurum aktivitelerini izlemek ve katılmak günlük program, günlük plan ve staj dosyalarını oluşturmaktır.

 

OKL3002 Fen Eğitimi

(2-2-5)

Fen Nedir? Çocuklar Feni Nasıl Öğrenirler?, Okul Öncesinde Fen Eğitiminin Kapsamı, Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitiminin Niteliği ve Amacı, Programa Entegre Edilmiş Fen Eğitiminin Yararları, Fen Eğitiminde Bilimsel Süreç Becerileri Çocuklara Süreç Becerilerini Kazandırma, Okul Öncesinde Fen Eğitimi Programı ve Dünyada Uygulanan Fen Eğitimi Programları (Wings of Discovery, Tool Kit for Early Chilhood Science Education, La Main à là Pâte, Pollen Science-Lab , Design and Making Centre, ScienceStart!, Okul Öncesinde Fen Öğretim Yöntemleri (Deney, Gezi- Gözlem, Kavram Haritası, Anoloji, Proje, Türkçe Dil Etkinlikleri), Fen Eğitiminde Öğretmenin Rolü, Fen ve Doğa Köşesi, Fen Eğitimi Materyalleri, Fen Eğitiminde Değerlendirme, Fen Eğitiminde Aile ve Toplumun Rolü, Fen Etkinliklerinin Geliştirilmesi (Deney, Kavram Haritaları, Anoloji vb), Fen Etkinliklerinin Geliştirilmesi (Proje Çalışmaları, Gezi-Gözlemler, Müzik), Fen Etkinliklerinin Geliştirilmesi (Drama, Türkçe Dil Etkinlikleri).

 

OKL3004 Müzik Eğitimi II

(2-2-5)

Müzik ve eğitim ilişkisi, Okul öncesi eğitimde müziğin yeri ve önemi, 0-3 yaş çocuklarda işitme duyusunun gelişimi ve müzikal becerileri, 4-5 yaş çocukların müzik becerileri ve yaklaşım modelleri, 6 yaş çocukların müzik becerileri ve yaklaşım modelleri, Okul öncesi eğitim programında yer alan kazanımları gerçekleştirmede müziğin rolü, Kazanımların gerçekleştirilmesinde şarkı seçimi nasıl olmalı ve örnekler, Şarkı dağarının seçilmesinde dikkat edilecek hususlar, çocuk şarkısı nasıl olmalıdır, Müzik eğitimi ile ilgili farklı yaklaşımlar, repertuvar çalışmaları, Müzik etkinlik süreçleri, repertuvar çalışmaları, Müzik etkinlik ortamı nasıl olmalıdır ve materyal seçimi, repertuvar çalışmaları, Basit müzik araçlarının yapımı, repertuvar çalışmaları, Müziğin diğer eğitim süreçleri ile ilişkisi ve örnek uygulamalar

 

OKL3006 Matematik Eğitimi

(3-0-4)

Okulöncesinde matematiksel düşünmenin gelişimi. Düşünmede bazı temel beceriler ve geliştirilmesi, problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve matematik, sezgisel düşünme ve matematik. Öğrenme-öğretme sürecini açıklayan kuramlar. Yapısalcı yaklaşım, öğrenme ve öğretmede dikkate alınması gereken temel ilkeler ve Matematiğin öğrenilmesini etkileyen faktörler. Sayma becerisinin gelişimi ve öğretimi. Sayma sırasında öğrenilen prensipler, grafikler. Sayma becerisinin gelişimi ve öğretimi. Sayma sırasında öğrenilen prensipler, grafikler. Aritmetik (toplama–çıkarma) kavramların gelişimi ve öğretimi. Ölçme: Uzunluk, ağırlık, alan, hacim kavramlarının gelişimi ve öğretimi. Geometri ve mekân kavramlarının gelişimi ve öğretimi.

 

THU100 Topluma Hizmet Uygulamaları

(0-2-1)

Kaynak Taraması ve Topluma Hizmet Uygulamaları ve Toplum bilinci hakkında bilgi verilmesi, Projenin amaçlarının açıklanması, Yapılacak Uygulamaların Belirlenmesi, Saha çalışması

 

VII.YARIYIL

 

EGT4007 Okul Öncesi Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I

(2-6-10)

Kurum aktivitelerini izlemek ve katılmak, günlük program, günlük plan ve staj dosyalarını oluşturmak yer almaktadır.

 

EGT4053 Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik

(3-0-3)

Rehberlik ve psikolojik danışmanın ilkeleri Okullarda rehberliği gerekli kılan etkenler Mesleki rehberlik Eğitsel rehberlik Dünyada ve Türkiye'de Rehberlik ve psikolojik danışmanın tarihsel gelişimi Rehberlikte örgüt ve personel Okul öncesi eğitimde rehberlik uygulamaları

 

OKL4001 İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları

(2-0-3)

İlköğretimin ve ilköğretim programının tanıtılması ve karşılaştırılması İlköğretim hazırlığı etkileyen faktörler, ilköğretime hazır oluşun temel unsurları ve okul öncesinde ilköğretime hazırlıkta çocuklara kazandırılması gereken temel becerilerin tartışılarak aktarılması, okuma ve yazmaya hazırlayıcı ön becerilerin örneklerle anlatılması

 

OKL4007 Okul Öncesinde Araştırma Projesi I

(1-2-4)

Belirlenen araştırma konusu ile ilgili literatür çalışması ve tartışma, belirlenen araştırma konusu ile ilgili literatür çalışmasının raporlaştırılması, belirlenen araştırma konusu ile ilgili araştırmanın planlanması, planlanan araştırma ile ilgili uygulama,

toplanan verilerin analiz süreci, analiz edilen verileri raporlaştırma, araştırmanın sunumu.

 

VIII. YARIYIL

EGT4008 Okul Öncesi Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması II

(2-6-10)

kurum aktivitelerini izlemek ve katılmak, günlük program, günlük plan ve staj dosyalarını oluşturmaktır.

 

EGT4020 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

(2-0-3)

Eğitim sistemi ve okul yönetimi ile ilgili temel kavramlar, Türk milli eğitim sistemi, Türk eğitim sisteminin tarihsel temelleri, Türk eğitim sisteminin yasal temelleri, Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve yönetim yapısı, Okul yönetiminde personel hizmetleri, Okul yönetiminde öğrenci hizmetleri, Okul yönetiminde eğitim-öğretim hizmetleri, Okul işletmesinin yönetimi, Eğitim yönetimine farklı bakış açıları, Türk eğitim sisteminde denetim

 

 

OKL4006 Anne-Baba Eğitimi

(2-0-3)

Bu derste, Sosyal yapı, kültür ve insanın sosyal gelişimi/ Ailenin tanımı, yapısı ve değerleri/ Aileye yönelik eğitim programı, modeli ve projeler/ Türkiye’de uygulanan aileye yönelik bazı program örnekleri, Yetişkinin tanımı ve yetişkin öğrenmesi/ Yetişkin psikolojisi- Yetişkinlik evreleri/ Yetişkinlik kuramları, Bühler, Jung, Erikson, Levinson ve Gould’un yetişkinlik kuramları/ Kuramların karşılaştırılması/ Aile içi iletişim gibi konular işlenecektir.

 

OKL4008 Okul Öncesinde Araştırma Projesi II

(1-2-4)

Belirlenen araştırma konusu ile ilgili literatür çalışması ve tartışma, belirlenen araştırma konusu ile ilgili literatür çalışmasının raporlaştırılması, belirlenen araştırma konusu ile ilgili araştırmanın planlanması, planlanan araştırma ile ilgili uygulama, toplanan verilerin analiz süreci, analiz edilen verileri raporlaştırma, araştırmanın sunumu.

 

SEÇMELİ DERSLER

 

II. YARIYIL

AEF-US ÜNİVERSİTE SEÇİMLİK DERS                                                                                                                                                     

 

EGT1022 Öğretmenlik Etiği 

(2-0-3)

Dersin içeriğinde “etik nedir?, mesleki etik nedir?, meslek etiği ilkeleri nelerdir?, öğretmenin öğrencilerine ilişkin sorumlulukları; öğretmenin velilerine karşı sorumlulukları, öğretmenin idareye ve kuruma karşı sorumlulukları nelerdir?; öğretmenlik mesleğinin etik kodları nelerdir?; mesleki etik davranışlar nelerdir?” gibi sorular üzerinde durularak tartışılacaktır. Dersin amacı öğretmenliği meslek olarak benimsemiş, öğretmenlik mesleğinde etik kurallara uygun davranan iyi niteliklerde öğretmenlerin yetişmesine destek vermektir.                                                                                                                                                   

 

EGT1024 Eğitimde Bireysel Farklılıklar

(2-0-3)

Bireysel farklılıklar ve eğitime yansımaları, Bilişsel beceriler, Zeka ve yetenekler, Öğrenme biçimi, Düşünme stilleri, Öğrenmede kişilik faktörü (içe dönük, dışa dönük, denetim odağı, vb.), Güdülenme, Özgüven, Özyeterlilik inançları, Akademik benlik, Üst-biliş ve Öz-düzenleme becerileri, Cinsiyet, Akademik başarı ve Sosyo-kültürel faktörler (sosyo-ekonomik düzey, alt kültür, vb.)

 

IV.YARIYIL

OKL-AB1 ALAN BİLGİSİ SEÇİMLİK DERS-1                                                                                                                                                    

 

OKL2012 Okul Öncesi Dönemde Çocuk ve Müzik 

(3-0-4)                                                                                                                                               

Müzik nedir, müziğin farklı öğeleri (ses, ritim, tempo) doğada ve müzikte ses kaynakları, Çalgılar ve özellikleri, blok flütün tanıtılması, ses aralıkları çalma çalışmaları, Okul öncesi eğitimde kullanılabilecek ritm çalgılarının tanıtımı ve blok flüt çalma çalışmaları, Ritm aletleri ile dörtlük ve sekizlik değerlerde tartım çalışmaları, solfej ve flüt çalma çalışmaları, Çocuk şarkı sözlerinde ve konuşmalarımızdaki ritmik yapı analizi ve sınıf içi uygulama çalışmaları, Dörtlük, sekizlik ve onaltılık değerlerde solfej ve çalma çalışmaları, Nota değerini değiştiren noktalama işaretleri ile değişik tartımların elde edilmesi, Doğru nefes ve ses kullanma çalışmaları, Çocuklarda ses genişliği nedir ve buna uygun örnek şarkılarla çalışmalar, Şarkılarda ton kavramı ve değişik tonlarda örnek şarkılarla çalışmalar, Metalafon ve ksilafon çalgılarının tanıtımı ve basit ezgiler üretme çalışmaları, tartım çalışmaları, Vurmalı çalgılarla sınıf içi toplu çalışma uygulamaları, Repertuar

 

OKL2014 Erken Çocuklukta Farkındalık Eğitimi

(3-0-4)

Erken çocukluk döneminde sosyal ve duygusal gelişim çerçevesinde kişilik gelişiminin temel alındığı ve bu bağlamda ilgili kuram ve kavramların anlaşılmaya çalışıldığı, bağlanma, güven, özerklik, duygular, benlik, farkındalık, kendine-güven, yeterlilik, sosyal beceriler, akran ilişkilerinin ele alındığı bir derstir.

 

V.YARIYIL

 

OKL-AB2 ALAN BİLGİSİ SEÇİMLİK DERS-2

 

OKL3011Çoklu Dil Kazanımında Farklı Modeller                                                                                   

(3-0-3)

Dil ve kültür ilişkisi, Çok dillilik ve toplum Dil edinim ve dil öğrenim Dil ruh bilim Ana dili edinimi İkinci dil öğrenimi Dil aileleri ve Türk dili Esperanto ve yapay diller Karşılaştırmalı dil yapıları

 

OKL3013 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi                                                                                                           

(3-0-3)

Yaratıcılığın tanımı, yaratıcı düşünmenin insan ve toplum hayatı için önemi, yaratıcılığı etkileyen toplumsal, gelişimsel, duygusal ve eğitsel engeller, yaratıcı kişilik özellikleri, yaratıcık ve zeka arası ilişki, yaratıcılığın boyutları, doğumdan itibaren yaratıcılığı gelişimi, eğitimin rolü, yaratıcılığa yönelik eğitsel hedefler, yaratıcılığın geliştirilmesinde anne-baba, öğretmen tutumları, yaratıcılık konusunda farklı kuramlar, yaratıcı drama, yaratıcılık ve oyun, yaratıcık ve sanat, yaratıcı problem çözme, beyin fırtınası, yönetsel yaratıcılık, yönetsel yaratıcılık, yetişkinler ve çocuklar için yaratıcılığı geliştirici etkinlikler oluşturma

 

 

OKL-AB3 ALAN BİLGİSİ SEÇİMLİK DERS-3

 

OKL3005 Çocuk Hakları ve Eğitimi

(2-0-2)

Çocuk Hakları ve Eğitimi dersi kapsamında, yasal düzenlemeler, aile ve çocuk refahı, çocuk istismarı ve ihmali, çalışan çocuklar, suça itilen çocuklar, yoksulluk ve çocuk, boşanma ve çocuk, korunmaya muhtaç çocuklar, kronik hastalığı olan çocuklar gibi konular işlenecektir.

 

OKL3007 Erken Yaş Çocuğunun Resim Öncesi Çizgi Gelişimi

(2-0-2)

Erken çocukluk dönemindeki çocukların yaş, cinsiyet, çevre gibi faktörler açısından ve gelişimsel özelliklerine göre çizgi becerileri; çocuğun çizgisel gelişim basamaklarını tanıma ve çocuk resimlerini inceleme; erken çocukluk görsel sanatlar etkinliklerinde yapılan iki ve üç boyutlu sanat malzemeleri, aletleri, yöntem ve teknikleri; çocuğun değerlendirilmesinde çizim ve resim becerileri; alan yazında okul

 

OKL3009 Medya ve Çocuk

(2-0-2)

Medya ve çocuk dersi kapsamında; Televizyon izleme üzerine belli başlı kuramlar, medyanın birey, toplum ve çocuk üzerine olumlu ve olumsuz etkileri, çocuk hakları ve medya, çocukların medyada temsili, medya ve şiddet, sosyal gelişim ve medya, medyanın sosyal iletişimdeki yeri, akran grupların iletişiminde medyanın yeri, medya okuryazarlığı, medya-reklâm ve çocuk, televizyonda yer alan çocuk programlarının nitelikleri,  internet ve çocuk oyunlarının çocuğun yaşantısına etkisi, televizyon ve çocuk istismarı, çocuk ve yazılı iletişim gibi konular ders kapsamında incelenecektir.

 

OKL3015 Erken Çocukluk Döneminde Bireysel Farklılıklar

(2-0-2)

Erken çocukluk döneminde gelişim ve öğrenmeye yol açabilecek bireysel farklılıkların neler olabileceğinin kavranması, bu faktörlere yönelik kavram ve kuramların ve bu olgulara ilişkin yapılmış araştırma sonuçlarının anlaşılmaya çalışılmasının yanı sıra eken çocukluk döneminde gelişimin desteklenmesi için bu doğrultuda yetişkinlere düşün görev ve sorumlulukların incelendiği bir derstir.

 

 

VI. YARIYIL

 

OKL-AB4 ALAN BİLGİSİ SEÇİMLİK DERS-4

IST3001 Temel İstatistik

(3-0-3)

İstatisitiğe Giriş, Frekans Dağılımı, Grafikler, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Değişkenlik Ölçümleri, Standart Puanlar, Normal Dağılım, Korelasyon, Regresyon, Olasılık Teorisi ve Örnekleme

 

YON3086 Çağdaş Yönetim Stratejileri

(3-0-3)

Bu derste; eğitim yönetimi güç kaynakları ve boyutları, tarihsel süreçte eğitim yönetimi yaklaşımları, eğitim yönetiminde yeni yaklaşımlar, yöneticiliğin psikolojik boyutları ve yıldırma gibi konular işlenecektir.

 

VII.YARIYIL

 

OKL-AB5 ALAN BİLGİSİ SEÇİMLİK DERS-5

OKL4003 Düşünme Becerileri Eğitimi                                                                                                         

(2-0-4)

Bu derste, Düşünme becerileri nelerdir, Düşünme-Dil-Felsefe ilişkisi, Akıl ve zeka ilişkisi, Bilinç-bilinçdışı-üst biliş, Gestalt Psikolojisi, Bilişsel süreçler, Bilimsel düşünce-Bloomun Taxonomisi gibi konular işlenmektedir.

OKL4005 Eğitimde Farklı Fikir Akımları                                                                                                      

(3-0-3)

İlkçağ toplumlarında eğitim; Eski Yunan’da eğitim anlayışı, Sokrates, Platon ve Aristotales’in eğitim ile ilgili görüşleri; Eski Roma’da eğitim anlayışı, Cicero, Seneca, Quantilianus ve Plutarch’ın eğitim ile ilgili görüşleri; Ortaçağda eğitim anlayışı, Farabi, İbn-i Miskeveyh ve Gazali’nin eğitim ile ilgili görüşleri; Rönesans devri eğitim anlayışı, Erasmus, Rabelais, Montaigne, Martin Luther ve Vives’in eğitim ile ilgili görüşleri; 17. yüzyıl eğitim düşüncesi, Ratke, Comenius, Locke, Fenelon, Mılton ve Francke’nin eğitim ile ilgili görüşleri; 18. yüzyıl Aydınlanma çağı ve eğitim düşüncesi, Helvetius, Diderot, Chalotais, Rousseau, Basedow, Salzmann, Pestalozzi, Condorcet, Lepeletier, Humboldt, Kant, Fichte, Hegel, Herbart’ın eğitim ile ilgili görüşleri; Endüstri çağı eğitim düşüncesi, Fröbel, Tolstoy, Spencer, Dewey ve Montessori’nin eğitim ile ilgili görüşleri.

 

OKL4009 Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma                                                                                          

(3-0-3)

Bu derste, Kaynaştırma eğitiminin tarihçesi, kaynaştırma ile ilgili temel kavramlar, farklı gelişen çocuklarda erken tanı ve desteğin önemi, farklı çocukların ebeveynlerinde gözlenen tepkiler, bireyselleştirilmiş öğretim programları ve ilgili uygulamalar, farklı gelişen çocukların özellikleri ve gerekli uygulamalar tartışılacaktır.

 

OKL-AB6 ALAN BİLGİSİ SEÇİMLİK DERS-6

OKL4017 Bilgisayar Destekli Eğitim                                                                                                             

(3-0-4)

Bilgisayar destekli eğitime giriş, temel kavramlar, kuramsal esaslar, bilgisayar destekli eğitimin tarihsel oluşumu, gelişim aşamaları, Dünyada ve ülkemizdeki uygulamalar, bilgisayar destekli eğitim ortamlarının düzenlenmesi, bilgisayar destekli eğitimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi, bilgisayar teknolojisinin eğitimde kullanımının önemi, bilgisayar teknolojisi ile öğretim yöntemi seçme, öğrenci grubuna göre bilgisayar teknolojisi seçimi, bilgisayar destekli eğitimde karşılaşılabilecek sorunlar.

 

OKL4019 Çalgı Öğretimi

(3-0-4)

Çalgının özelliklerinin tanıtılması, klavye üzerinde nota yerlerinin öğrenilmesi, el ve parmakların klavye üzerinde duruş pozisyonu, sağ ve sol el ile ayrı ayrı do-sol aralığında ardışık parmak alıştırmaları, do-sol aralığında farklı tartımlarda ezgisel çalışmalar, Do Maj dizisinde alıştırmalar, hannon egsersizleri, Do Maj kadans hareketinin anlatımı ve her iki el ile ayrı ayrı kadans yürüyüş çalışmaları, sol el akompani çalışması, Do Maj tonda teknik düzeye uygun şarkı çalışması, Do Maj tonda bir şarkının analiz edilerek akorlarını bulabilme yöntemi ve örnek çalışm, Akorların farklı çevrimlerle birbirlerine bağlanma teknikleri, örnek repertuvar çalışması, Çalarak solfej yapabilme ya da şarkı söyleme çalışmaları, örnek repertuvar analizi ve çalışması Kadans hareketin diğer majör tonlarda da uygulanmasının teorik anlatımı ve Re maj tonda örneklerRe maj tonda kadans yürüyüş ve akorların değişik çevrimlerinin birbirlerine bağlanması, örnek şarkı  Sol el ile sabit değerde akompani yaparken, sağ ile değişik değerlerde ezgi çalma alıştırmaları.

 

OKL4023 Okul Öncesi Eğitimde Program Modelleri

(3-0-4)

Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İrlanda, Rusya, Hollanda, Belçika, Norveç, İsviçre, Amerika, Çin, Japonya, Hindistan, Kanada da okul öncesi eğitim

 

OKL4025 Oyunlarla Matematik Uygulamaları

(3-0-4)

Bu derste; okul öncesi dönem çocuklara yönelik matematik kavramlarını içeren oyunlar/etkinlikler tasarlanması ve bu oyunların/ etkinliklerin kavramsal temellerinin tartışılması amaçlanmaktadır.

OKL4027 Sosyal Beceri Eğitimi                                                                                                                        

(3-0-4)

Okul öncesi dönemde sosyal becerilerin kuramsal temellerinin ele alındığı, bu becerinin gelişiminin etkinlik örnekleri ile desteklendiği farklı öğretim yöntem ve tekniklerin kullanıldığı bir derstir

 

OKL-GKS Genel Kültür Seçimlik Ders-1

 

BSB4021 Uygarlık ve Sanat Tarihi                                                                                                                 

(3-0-3)

İlkçağdan günümüze kadar var olan uygarlıklar ve bu uygarlıkların ortaya koydukları sanat eserleri üzerinden incelenmesi

 

OKL4029 Geleneksel Çocuk Oyuncakları

(3-0-3)

Bu dersin amacı, 17 yüzyılda gelişip popüler olmuş Eyüp (İstanbul)  Oyuncaklarının günümüz malzeme, teknik ve üretim şartlarına göre Üniversite’nin Atölye ortamında yeniden değerlendirilerek üretilmesidir. Günümüzde yok olan geleneksel oyuncaklarımızı yeniden canlandırmak ve her yaştaki çocuk için el becerilerinin gelişimi ve yakın geçmiş kültürümüzü teorik ve uygulamalı olarak kazandırmayı hedeflemektedir.

OKL4031 Geleneksel Çocuk Oyunları

(3-0-3)

Dersin işlenişi ve içerik hakkında bilgi verilmesi, öğrencilerin çocukluklarında oynadıkları oyunlar, oyunların gelişim alanlarına göre analiz edilmesi geleneksel Çocuk Oyunları, sokak ve bahçe oyunları, Geleneksel Çocuk Oyunları, Ev oyunları, Günümüz çocuklarının ne tür oyunlar oynadıklarının tespiti, Staj okullarındaki yıllık planlar içinde yer alan oyun türlerinin belirlenmesi, sınıflarda mevcut olan kutu oyunlarının tespiti, çocuklar tarafından en fazla tercih edilen oyunlar, bu tür oyunların amacı ve gelişim alanlarına katkısının belirlenmesi, okul öncesi çocuklarla yapılmış olan oyunla ilgili araştırma ya da tezlerin sunumu, okul öncesi çocuklara Geleneksel Çocuk Oyunlarının öğretilmesi, çocukların bu tür oyunlar hakkındaki görüşlerinin alınması (soru hazırlanması),Okul öncesi çocuklar için hazırlanmış oyun kitaplarının içeriklerinin incelenmesi, oyunun gelişim alanları ile ilişkisini konu alan araştırma ya da tezlerin sunumu, Zihinsel Gelişim - Dil Gelişimi, Psikomotor Gelişim - Öz Bakım Becerilerinin Gelişimi, Sosyal Gelişim - Duygusal Gelişim

 

OKL4033 Müze Eğitimi

(3-0-3)

Müze ve eğitim ilişkisi,  Okulöncesi eğitiminde müzelerden yaralanma yöntemleri,  müze eğitimi programı geliştirme

 

OKL4035 Toplumsal Davranış Geliştirme

(3-0-3)

Birey ve sosyal çevre ilişkisi, Bireyin sosyal çevrede iletişim biçimlenir, Sosyal çevrede uygun iletişim kurma, İş yerinde uygun iletişim kurma, Nezaket kuralları, İş başvurusu hazırlığı, İş görüşmesi kuralları, CV yazım kuralları, İş yerinde uyulması gereken sosyal kurallar, İş yerinde çalışanlar arasında geçerli kurallar, İş başvurusu hazırlığı için alıştırma, İş görüşmesi için alıştırma, CV yazma için alıştırma, Kişisel gelişim için neler gereklidir?

 

OKL-AB7 ALAN BİLGİSİ SEÇİMLİK DERS-7

 

OKL4010 Bilgisayarlı Okul Öncesi Etkinlikleri

(3-0-5)

Okul öncesi dönemde, bilgisayar destekli eğitim modüllerinin öneminin anlatıldığı; eğitim modüllerinin kullanım örneklerinin incelendiği; farklı öğretim yöntem ve tekniklerin kullanılarak, eğitim modüllerinin tasarım aşamalarının anlatıldığı bir derstir.

OKL4012 Çalgı Öğretimi ve Repertuar Analizi

(3-0-5)

Çalgının özelliklerinin tanıtılması, Klavye üzerinde nota yerlerinin öğrenilmesi, el ve parmakların klavye üzerinde duruş pozisyonu, Sağ ve sol el ile ayrı ayrı do-sol aralığında ardışık parmak alıştırmaları, do-sol aralığında farklı tartımlarda ezgisel çalışmalar, Do Maj dizisinde alıştırmalar, hannon egsersizleri, Do Maj kadans hareketinin anlatımı ve her iki el ile ayrı ayrı kadans yürüyüş çalışmalarıSol el akompani çalışması, Do Maj tonda teknik düzeye uygun şarkı çalışması Do Maj tonda bir şarkının analiz edilerek akorlarını bulabilme yöntemi ve örnek çalışmalar, Akorların farklı çevrimlerle birbirlerine bağlanma teknikleri, örnek repertuvar çalışması, Çalarak solfej yapabilme ya da şarkı söyleme çalışmaları, örnek repertuvar analizi ve çalışması, Kadans hareketin diğer majör tonlarda da uygulanmasının teorik anlatımı ve Re maj tonda örneklerre maj tonda kadans yürüyüş ve akorların değişik çevrimlerinin birbirlerine bağlanması, örnek şarkı Sol el ile sabit değerde akompani yaparken, sağ ile değişik değerlerde ezgi çalma alıştırmaları.              

 

OKL4014 Okul Öncesinde Yaratıcılık Uygulamaları

(3-0-5)

Yaratıcılığın tanımı, yaratıcı etkinliklerin çocuğun gelişimine katkısı ve etkisi, erken çocuklukta yaratıcılığın gelişiminde eğitimin rolü, eğitimin yaratıcılık açısından ulaşması gereken hedefleri ve olumlu-olumsuz öğretmen ve anne-baba tutumları, doğumdan itibaren yaratıcılığın gelişimi ve geliştirilmesi, Türkçe etkinliklere yönelik yaratıcılığı geliştirici etkinlikler, sanat etkinliklerine yönelik yaratıcılığı geliştirici etkinlikler, dramaya yönelik yaratıcılığı geliştirici etkinlikler, harekete yönelik yaratıcılığı geliştirici etkinlikler, oyuna yönelik yaratıcılığı geliştirici etkinlikler, problem çözme ve beyin fırtınasına yönelik yaratıcılığına yönelik etkinlikler, fene yönelik yaratıcılığı geliştirici etkinlikler, matematiğe yönelik yaratıcılığı geliştirici etkinlikler, müziğe yönelik yaratıcılığı geliştirici etkinlikler, okuma yazmaya yönelik yaratıcılığı geliştirici etkinlikler.

OKL4016  Risk Altındaki Çocuklar için Destek Programları                                                                   

(3-0-5)

Risk altındaki çocuk gruplarına genel bakış, Engelli çocuklar, Korunmaya muhtaç çocuklar, Boşanmış ailelerin çocukları, Sosyoekonomik açıdan dezavantajlı çocuklar, Göç eden çocuklar, Sokakta çalışanlar, Sokakta yaşayanlar, Cinsel istismara uğrayan çocuklar, Savaş ve çocuk, Doğal afet mağduru çocuklar, Uzun süreli hastalığı olan çocuklar, Suç işlemiş çocuklar, Şiddete maruz kalan çocuklar

 

OKL4020 Okul Öncesinde Çocuk Oyunları 

(3-0-5)

Dersin işlenişi ve içerik hakkında bilgi verilmesi, öğrencilerin çocukluklarında oynadıkları oyunlar, oyunların gelişim alanlarına göre analiz edilmesi geleneksel Çocuk Oyunları, sokak ve bahçe oyunları, Geleneksel Çocuk Oyunları, Ev oyunları, Günümüz çocuklarının ne tür oyunlar oynadıklarının tespiti, Staj okullarındaki yıllık planlar içinde yer alan oyun türlerinin belirlenmesi, sınıflarda mevcut olan kutu oyunlarının tespiti, çocuklar tarafından en fazla tercih edilen oyunlar, bu tür oyunların amacı ve gelişim alanlarına katkısının belirlenmesi, okul öncesi çocuklarla yapılmış olan oyunla ilgili araştırma ya da tezlerin sunumu, okul öncesi çocuklara Geleneksel Çocuk Oyunlarının öğretilmesi, çocukların bu tür oyunlar hakkındaki görüşlerinin alınması (soru hazırlanması),Okul öncesi çocuklar için hazırlanmış oyun kitaplarının içeriklerinin incelenmesi, oyunun gelişim alanları ile ilişkisini konu alan araştırma ya da tezlerin sunumu, Zihinsel Gelişim - Dil Gelişimi, Psikomotor Gelişim - Öz Bakım Becerilerinin Gelişimi, Sosyal Gelişim - Duygusal Gelişim

 

OZE4018 Özel Eğitimde Eğitici Araç Yapımı                                                                                              

(3-0-5)

Özel eğitim gerektiren çocuklar için araçların gerekliliği, Eğitici araç tasarımı, malzeme seçimi ve kulanılacak makiların tanıtımı Araç tasarlama ve ahşap malzeme üzerine aktarma ve kesim aşaması, Ahşap malzeme kullanarak el-göz koordinasyonu ve ince kas gelişimini sağlayan parmakla yürütme araçları Ahşap malzeme kullanarak el-göz koordinasyonu ve ince kas gelişimini içeren parmakla yürütme araçları (devam), kumaş malzeme kullanarak yapılan Montessori bağlama elemanları, kumaş malzeme kullanarak yapılan Montessori elemanları (devam), Özel eğitim gerektiren çocuklar için ahşaptan yapılan, tutacaklı Boz-Yap yapımı, Özel eğitim gerektiren çocuklar için ahşaptan yapılan basit, tutacaklı Boz-Yap yapımı (devam), Farklı model ve boylarda kilitleri ahşap malzeme ile birleştirerek ince kas gelişimini destekleyen eğitici araçlar, Farklı model ve boylarda kilitleri ahşap malzeme ile birleştirerek ince kas gelişimin destekleyen eğitici araçlar, Atık malzemeyi değerlendirerek yapılan eğitici araçlar, Atık malzemeyi değerlendirerek yapılan eğitici araçlar (devam), Eksik çalışmaların tamamlanması ve sergi hazırlığı.

 

OKL-AB8 ALAN BİLGİSİ SEÇİMLİK DERS-8

 

EGT4022 Erken Çocukluk Döneminde Değerler Eğitimi                                                                                                                                 (3-0-5)

Temel Evrensel Değerler Nelerdir? Hangi Değerler Öğretilmeli? Temel Evrensel Değerler Eğitimi ve Ahlak Gelişimi. Temel Evrensel Değerler ve Kişilik Gelişimi. Temel Evrensel Değerler Eğitiminde Eğitimcilerin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar. Ebeveynler ve Evrensel Değerler. Dünyada Uygulanan Değerler-Kişilik -Karakter Eğitimi Programları. Evrensel Değerler Eğitimi Programlarında Kullanılan Yöntemler. Saygı ve işbirliği ile ilgili etkinlik örnekleri. Sabır ve Dürüstlük ile ilgili etkinlik örnekleri

 

OKL4024 Çocuğu Değerlendirme                                                                                                                  

(3-0-5)

Gözlem tekniğinin geliştirilmesi, Öğrencilerle gözlem çalışmasının yapılması, video kayıtlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi, Gelişim Testlerinin İncelenmesi ve uygulamada dikkat edilmesi gerekenler, Marmara Gelişim Envanterinin incelenmesi, değerlendirilmesi ve uygulamada dikkat edilmesi gerekenler, Denver II Gelişim Ölçeğinin incelenmesi, değerlendirilmesi ve uygulamada dikkat edilmesi gerekenler, Öğrenme Stilleri Ölçeğinin incelenmesi, değerlendirilmesi ve uygulamada dikkat edilmesi gerekenler, Sınıf Yönetimi Ölçeğinin incelenmesi, değerlendirilmesi ve uygulamada dikkat edilmesi gerekenler, Metropolitan Okul Olgunluğu Ölçeğinin incelenmesi, değerlendirilmesi ve uygulamada dikkat edilmesi gerekenler, Portfolia çalışmalarının içeriğinin incelenmesi, değerlendirilmesi ve uygulamada dikkat edilmesi gerekenler, Özel Eğitim Gerektiren çocukların değerlendirilmesinde dikkat edilecek noktalar, Ebeveynlerin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde dikkat edilecek noktalar, Değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilerin eğitim programlarında yapılacak çalışmalar, Çocuğu değerlendirmede disiplinler arası işbirliği, Çocuğu değerlendirmede karşılaşılan problem durumlarının analizi

 

OKL4026 Çocukta Düşünce Gelişimi

(3-0-5)

Düşünce nedir? Zeka-akıl-düşünce ilişkisi Zıtlıklar, benzerlik ve eşitlik Eleştirel düşünce Yaratıcı düşünce Çatışma ve sorun çözme Akıl kuramı Düşünmek ve bilmek Feurstein bilişsel gelişim eğitim programı Çocuklarda felsefe eğitimi Üstün düşünme yeteneği olan çocukların gelişimi ve eğitimi Düşünce gelişimini öngören eğitim ve öğretim programı Dilsel, matematiksel ve fen etkinlikleri Düşünme eğitimi erken çocukluk eğitimi programlarına nasıl uygulanır?

 

OKL4028 Erken Dönem Çocuk Kitaplarının İncelenmesi

(3-0-5)

Bu dersin amacı Çocuk kitaplarının dayanması gereken gelişimsel ve eğitsel ilkelere uygunluğu ile resimli kitapların biçimsel ve içerik özellikleri açısından değerlendirilmesidir. Çocuk kitapları çocuğun dil, bilişsel, sosyal-duygusal gelişim alanları olmak üzere bütünsel gelişimini desteklemelidir. Bu nedenle gelişimsel açıdan kitaplarda bulunması gereken özellikler ve eğitimde kitapların önemi üzerinde durulacaktır. Ayrıca kitapların biçimsel özellikleri: Kitabın Boyutu, kullanılan kağıt kalitesi, kapak ve iç sayfaların düzeni, metinle örtüşen resimleme ve resimleme teknikleri ele alınacaktır. İçerik özellikleri olarak ise; Tema, konu, kahramanlar, konunun planları, edebi dil kullanımı, üslup, dil ve anlatım bu dersin ana konuları ele alınacaktır.

 

OKL4030 Okul Öncesi Dönemde Cinsel Gelişim ve Eğitimim                                                           

(3-0-5)

Cinsel eğitim nedir, cinsel gelişim, gelişim dönemlerine göre cinsel gelişim, 0-3 yaş cinsel gelişim ,0-6 yaş cinsel gelişim,6-12 yaş cinsel gelişim Ergenlik döneminde cinsel gelişim, çocukların sorduğu sorular, çocukların sorduğu sorulara verilecek cevaplar, cinsel eğitim konusunda anne babalara düşen görevler, cinsel gelişimle ilişkili oyunlar, medya ve cinsellik, cinsel gelişimde gözlenen durumlar, cinsel eğitimde öğretmenlere düşen görevler.

 

OKL4032 Okul Öncesinde Dil Kazanımının Desteklenmesi                                                               

(3-0-5)

Dil ve Kültür, Dil ve Kimlik, Çok Kültürlü Eğitim ve Çok Kültürlü Hayat, Çok Kültürlü Toplumda Dil Gelişimi, Dil Gelişimi Teorileri, Davranışçı Yaklaşım, Natüralist Yaklaşım, Yapılandırmacı Yaklaşım, Bütünsel Dil Yaklaşımı, İlişkili Dil Öğretimi, 0-6 yaş Dil Gelişimi( İlk Dil Gelişimi, Fonolojik Dil Gelişimi, Semantik Dil Gelişmi, Gramer Gelişimi, Türk Dilin Özellikleri, Türkiye de Türkçe Konuşma, Türkçe ve Diğer Diller, Erken Okuma Yazma Nedir? Okuma -Yazmayı Etkileyen faktörler, Yazı Farkındalığı, Okumaya Hazırlık, Fononojik Duyarlılık Gelişim Stratejileri ve Fonolojik gelişimi destekleyici aktiviteler, Dil gelişiminde kullanılan teknik ve metotlar, hikaye Anlatımı teknikleri, kelime bulmacalarıyla oyunlar, Aile Katılımı ile ilgili farklı teknikler, aile katılımı etkinlikleri, aile-öğretmen ilişkisi, Dil ve Okuma-Yazma için Farklı Materyaller, Resimli Materyaller, Müzikli (Sesli) Materyaller, Okuma-Yazma ve Dil Gelişiminde Materyal Geliştirmek için Bilgisayardan yaralanma, Dil Gelişiminde Eğitici Dramadan Faydalanma, Resimli Kitaplara Giriş / 0-6 yaş Çocuklarında Farklı Yaş Grupları için iyi Resimli Kitapların Özellikleri ve Resimli kitap seçimi, 0-6 Yaş Çocuklarında Kelime Gelişimi için aktiviteler ve Genel Değerlendirme

 

OZE4034 Okul Öncesi Kurumlarda Yönetim

(3-0-5)

Dersin amacı öğrencileri yönetim kavramı ile ilgili düşünmeye sevk etmektir. Bu bağlamda yönetim kavramı, kuramları ve fonksiyonları tanıtılacaktır. Eğitim yönetimi, motivasyon, çatışma çözümleri, liderlik, personel seçimi, yönetsel sorunların örneklerle çözümü, okul öncesi eğitimde yönetim şeması ve basamakları ile yönetmelikler incelenecektir.

OZE4036 Özel Öğrenme Güçlükleri ve Destek Eğitimi Programları                                                                                                             (3-0-5)

Özel Öğrenme Bozuklukları Tanımı, Türleri, Tanı Süreci ve Kriterleri, Öğrenme Bozukluklarına Teorik Yaklaşımlar: Öğrenme Kuramları ve Öğrenme Güçlüğüne Yansımaları, Öğrenme Bozukluğuna İlişkin Diğer Sorunlar: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Nörogelişimsel Faktörler, Öğrenme Bozukluğuna İlişkin Diğer Sorunlar: Asperger Sendromu, Otizm, Sözel Olmayan Öğrenme Bozuklukları, Öğrenme Bozukluğu Tıbbi Boyutu: Beyin yapısı ve Fonksiyonları, Pediatri, psikiyatri ile ilişkisi, Erken Çocukluk Döneminde Öğrenme Bozuklukları: Okul Öncesi Dönemin Önemi, Belirtileri ve Öğretim Stratejileri, Gelişimsel Dönemlere Göre Öğrenme Bozuklukları: Ergenlik ve Yetişkinlik dönemleri, Özel Öğrenme Bozuklukları Eğitimi: Dil sistemi yapıları, dil sorunları, erken okur-yazarlık, dinleme, konuşma, Özel Öğrenme Bozuklukları Eğitimi: Okuma; birimleri, okuma-yazma ilişkisi, öğretim startejileri, Özel Öğrenme Bozuklukları Eğitimi: Yazma; yazılı ifade, heceleme, el yazısı, öğretim stratejileri, Özel Öğrenme Bozuklukları Eğitimi: Matematik: sayı kav., görsel-motor algı, zaman ve yön kav., ört. stra.,Özel Öğrenme Bozuklukları Eğitimi: Sosyal duygusal davranışlar; düşük benlik, kaygı, depresyon, mot.,Özel Öğrenme Bozuklukları Eğitimi: Sosyal duygusal davranışların değerlendirilmesi ve ilgili yeteneklerin gelişim startejileri, Özel Öğrenme Bozuklukları Eğitimi: Davranış yönetimi staratejileri ve dönemin genel değerlendirilmesi

 

PDR4038 Sosyal Psikolojiye Giriş                                                                                                                                 

(3-0-5)

Sosyal Psikoloji tanımı, tarihçesi, diğer bilimlerle ilişkisi, Sosyal etki, Sosyal uyma davranışı, Tutumlar, tutum değişiklikleri, Tutum kuralları, Tutumların değerlendirilmesi, iletişim, İletişim kaynağı, hedefi ve ortamın özellikleri, Küçük gruplar, grup yapısı ve dinamiği, Liderlik ve özellikleri, Sosyalleşme, kent ve çevre psikolojisi, Türkiye'de sosyal psikolojinin dünü ve bugünü

 

 


Bu sayfa Preschool Teacher Education tarafından en son 11.05.2021 04:52:47 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM